0

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் அறிவியல் கருவிகள் பயன்பாடுகள் அம்மீட்டர் (Ammeter):  மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவுவது அலிமோ மீட்டர் (Anemometer):  காற்றின் வேகமும், வீசும் திசையும் அளந்தறிய உதவும் காற்று வீச்சளவி. ஆடியோ மீட்டர் (Audiometer):  கேள்வித் திறனை அளக்க உதவும் கேளொலி அளவி. ஆல்டி மீட்டர் (Altimeter):  குத்துயரங்களை அளக்க… Continue Reading