0

தனிமங்களின் பட்டியல்/list of elements of the periodic table

தனிமங்களின் பட்டியல் : குறி தனிமம் H              நீரியம் He ஈலியம் Li லித்தியம் Be பெரிலியம் B போரான் C கரிமம் N நைட்ரசன் O ஆக்சிசன் F புளோரின் Ne நியான் Na சோடியம் Mg மக்னீசியம் Al அலுமினியம் Si சிலிக்கான் P பாசுபரசு S கந்தகம் Cl குளோரின் Ar… Continue Reading